निर्देशिका
नाम डाउनलोडहरू
वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ | 2021-03-18 15:40:00 View
सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ | 2021-03-18 15:29:19 View
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ | 2020-12-22 16:34:11 View