Government of Nepal, Ministry of Defence

नेपाल सरकार

रक्षा मन्त्रालय

Government of Nepal

Ministry of Defence

सं‌गठनात्मक संरचना
सं‌गठनात्मक संरचना
Recent News/Notices
सूचनाको हक सम्बन्धी यस मन्त्रालयको विवरण प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा 06 JUNE, 2018
निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्रधमा 20 MAY, 2018
प्रवक्ता, सह-प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकिएको 19 DEC, 2017
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा 10 June, 2017
View All