वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा योजना
नाम डाउनलोडहरू
आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक विकास कार्यक्रम | 2021-09-14 16:53:14 View
आ.व. २०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएका रक्षा मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायहरूसँग सम्बद्ध बुँदाहरुको कार्यान्वयन निर्देशिका, अनुगमन योजना, बजेटमा नपरेका तर मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने मुख्य कार्यक्रमहरू एवं नवप्रवर्तन तथा सिर्जनशील कामहरूको कार्ययोजना | 2021-03-21 09:49:40 View
वार्षिक विकास कार्यक्रम (२०७५/७६) | 2021-03-21 09:47:53 View
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदाको कार्यान्वयन योजना (रक्षा मन्त्रालय) | 2021-03-21 09:45:36 View
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदाको कार्यान्वयन योजना (नेपाली सेना) | 2021-03-21 09:39:53 View
आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम | 2021-03-21 09:35:56 View
आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना | 2021-03-21 09:34:43 View